Skip Navigation Links

 

Salgs- og leveringsbetingelser for A-porte Aps 

 

 

 1. Aftalegrundlag. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg, leverancer og montering af ydelser fra A-porte Aps, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale. Disse salgs- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.
 2. Tilbud. Tilbud er gældende 3 måned fra tilbudsdatoen, og kun hvis alle relevante oplysninger vedrørende arbejdet var A-porte Aps i hænde ved tilbudsafgivelsen.
 1. Leveringsomfang. Enhver leverance omfatter kun de i ordrebekræftelsen nævnte ydelser, og købers ordrebetingelser er kun gældende, når de er udtrykkeligt accepteret af A-porte Aps. Omfatter leverancen montering, påhviler det køber at fremskaffe, bekoste og bære ansvaret for eventuelt fornødne tilladelser fra myndigheder eller andre i forbindelse med anlæggelse af installationer, indretning og drift. Det præciseres, at følgende arbejder og materialer er uden for A-porte Aps leverance, men skal udføres efter A-porte Aps Særlige ophængs beslag.
 2. Hugning, faststøbning, efterreparationer og fugning.
 3. El installation.

Alle ovennævnte arbejder skal udføres omhyggeligt og nøjagtigt. Alle karmdele skal være rette i lod og vater. Lysmålet må ikke variere mere end +/- 1 cm.

 1. Leveringstid. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med køber, dog med forbehold for forsinkelse eller forhindringer, som skyldes købers forhold. Levering sker ligeledes under forbehold af A-porte Aps rettidige modtagelse af de godkendte tegninger og øvrige beskrivelser, ligesom endelig mål skal oplyses på A-porte Aps begæring. Ved ovennævnte forsinkelser har A-porte Aps ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer A-porte Aps leveringstidspunktet.
 2. Levering. Levering finder sted på købers forretningsadresse eller på et af køber anvist andet sted eksempelvis byggeplads. Levering regnes ved vognkant.
 3. Montering. Montering foretages over en eller flere gange efter A-porte Aps skøn, når de fornødne forarbejder er udført, og der findes fast og plant gulv på og omkring arbejdspladsen, og denne er ryddet og rengjort. A-porte Aps montagebiler skal kunne køre frem til montagestedet. Køber skal stille følgende til rådighed for A-porte Aps montører: Hensigtsmæssig belysning, stikkontakter umiddelbart ved arbejdsstedet (220 v og 10 A for håndværktøj og 3 x 380 V  og

16 A for svejsetransformator. Øvrige arbejder, der skal udføres sammen med A-porte Aps monteringsarbejder, skal udføres af køber for købers regning uden forsinkelse efter A-porte Aps anvisninger, f.eks. faststøbning, inddækning, glasmontering og el-installation. Udgifter, der skyldes manglende opfyldelse af ovennævnte betingelser, faktureres efter A-porte Aps normale satser for arbejdsløn, kørsel, ophold m.m.

 1. Ejendomsforbehold. A-porte Aps beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af sælger på købers vegne.
 2. Mangler. Såfremt køber konstaterer mangler ved den leverede ydelse, som skyldes

 

konstruktion, materiale eller fremstilling, finder købelovens regler anvendelse. A-porte Aps er berettiget til efter eget valg at foretage om levering eller reparation. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret eller anvendt i fuld overensstemmelse med A-porte Aps forskrifter, fejlagtigt eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, indgreb foretaget uden A-porte Aps skriftlige samtykke eller ekstraordinært klimatiske påvirkninger. Kan køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er A-porte Aps afhjælpnings-forpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del. Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af om levering eller som reparerede dele foregår transporten for købers regning og risiko. A-porte Aps har intet ansvar for almindeligt slitage og forringelse. Såfremt købers påberåbelse af mangler måtte vise sig at være uberettiget, er køber forpligtet til at betale de udgifter, som A-porte Aps har haft i forbindelse hermed.

 1. Ansvarsbegrænsninger. A-porte Aps kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis A-porte Aps har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet køber vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som han kendte eller burde kende, eller manglerne efter købets indgåelse er forårsaget ved A-porte Aps forsømmelse. A-porte Aps erstatningsansvar, uanset om dette skyldes mangler eller forsinkelse, kan aldrig føre til en erstatning, som overstiger A-porte Aps fakturapris. A-porte Aps er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab. Produktansvar: A-porte Aps er kun ansvarlig for leverancens skade på personer og ting samt for tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Her ud over påtager A-porte Aps sig intet ansvar for     leverancens   skade forvoldelse, ligesom A-porte Aps i intet tilfælde er ansvarlig for drift tab, avancetab og lignende indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab. Køber skal holde A-porte Aps skadesløs i den udstrækning, A-porte Aps  pålægges ansvar overfor 3. mand for sådan skade og sådant tab, som A-porte Aps efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke overfor kunden er ansvarlig for. A-porte Aps er ikke ansvarlig for skade forvoldt af A-porte Aps produkter på ting, som A-porte Aps produkt eller ydelse er gjort til en del af, er indarbejdet i, sammenføjet med eller på anden måde forbundet med. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den samme domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade eller et tab, som påstås forårsaget af produktet.
 2. Ansvarsfrihed- force majeure. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for A-porte Aps, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som A-porte Aps ikke er herre over, så som, men ikke begrænset til, brand, krig, offentlige pålæg, beslaglæggelse, mangel på transportmidler, uregelmæssighed i forsyning af strøm, vand og andre forsyningskilder, almindelig vare-knaphed samt mangler ved eller forsinkelse

 

af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Såfremt mangelfri eller rettidig levering ændres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til ændringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Køber kan kun hæve aftalen med henvisning til ansvarsfrihed – force majeure, såfremt køber dækker ethvert tab, som A-porte Aps derved lider.

 1. Reklamationsfrist. Det påhviler køber ved afleveringsforretningen at foretage en grundig undersøgelse af, om det købte er kontraktmæssig. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der kan påberåbes ved undersøgelsen. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne eller burde være konstateret ved undersøgelsen, med mindre der er tale om en skjult mangel, som først opdages hen ad vejen.
 2. Betaling og prisregulering. Alle priserne er ekskl. moms. Med mindre andet er aftalt, forfalder købesummen til netto kontant betaling ved faktura modtagelse. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er A-porte Aps berettiget til fra forfaldsdagen at kræve en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats (nationalbankens officielle udlånsrente) med et tillæg på 7%. A-porte Aps forbeholder sig ret til a conto betaling på 90 % af værdien af det  til enhver tid udførte arbejde og af anvendte materialer A-porte Aps er berettiget til at regulere den aftalte pris efter byggeindeks for montagebyggeri. Prisen er afgivet med forbehold for ændrede handelsvilkår og/eller offentlige afgifter. Der tages forbehold mod prisstigninger og forsinkelser efter almindelige force majeure regler, jævnfør tidligere anførte.
 3. Risiko for hændelige skader. Risiko for det solgtes hændelige undergang, herunder tyveri, overgår til køber ved produktets levering, selvom afleveringsforretning eller ibrugtagning ikke har fundet sted. Dette gælder også i de situationer, hvor A-porte Aps skal foretage montering af det solgte m.m. efter leveringen. Dette gælder tillige, uanset om A-porte Aps helt eller delvist har påtaget sig at betale fragtomkostninger           m.m.,              ligesom opbevaring/oplagring af det solgte hos A-porte Aps efter købers ønske sker for købers risiko. Køber er derfor forpligtet til, dels at tegne de nødvendige forsikringer vedrørende det købte, dels at sikre byggepladsen på en sådan måde, at tyveri fra pladsen vil være dækket af købers forsikring. A-porte Aps er forpligtet til på købers anmodning og for dennes regning at tegne ønsket transportforsikring.
 4. Underentreprenør. A-porte Aps er berettiget til helt eller delvist at lade arbejdet udføre af underentreprenører.
 5. Kvalitetssikring. Kun A-porte Aps kvalitets sikring er gældende for denne entreprise.
 6. Tvister. Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved Voldgift, medmindre A-porte Aps bestemmer, at i § 47 i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”, (AB 92). Skal sagen afgøres ved de ordinære domstole, anlægges sagen ved A-porte Aps